Test Çeşitleri

Laboratuvarımızda Yaptığımız Testler Aşağıda Listelenmiştir.


Testler Kategorisinde Toplam 329 Kayıt Bulundu
»11-Deoksikortizol (Compound S) »17 Alfa Hidroksi Progesteron (Serum) »5 Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA) »5 Nükleotidaz (5-NT)
»5-10 Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Enzim E »Adenovirüs Antikorları »Adenozin Deaminaz (ADA) (Serum) »Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
»Aerobik ve Anaerobik Bakteri Kültürü »Ailevi Akdeniz Ateşi Mutasyon Analizi (FMF) »Aktif Protein C Rezistansı (APC-R, aPTT/APC T »Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
»Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT) »Albumin (BOS) »Albumin (Mayi) »Albumin (Serum)
»Aldolaz »Aldosteron (Serum) »Aldosteron (İdrar) »Alfa Fetoprotein (AFP)
»Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT) »Alkalen Fosfataz (ALP) »Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi »Alüminyum
»Amilaz (Serum) »Amilaz (İdrar) »Amilaz İzoenzimleri »Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma,
»Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA) (İdrar) »Amip Antikoru (Entamoeba Histolytica Antikoru »Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin »Amonyak (Plazma)
»Androstenedion (AD) »Anjiotensin II »Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angi »Anti -Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, T
»Anti -Trombosit Antikoru »Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA Antikoru) »Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru »Anti SS A Antikoru (Anti-Ro Antikoru; SS
»Anti SS B Antikoru (Anti-La Antikoru; SSB »Anti-Gliadin Antikorları IgA ve IgG Gliadin »Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru »Anti-Kardiyolipin Antikorları
»Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA) »Anti-Mitokondriyal Antikor Tip M-2 »Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2) »Anti-Nöronal Nükleer Antikor-Tip1
»Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorları »Anti-Nükleer Antikorlar (ANA, FANA) »Anti-Parietal Hücre Antikoru »Anti-Retikülin Antikoru
»Anti-Sentromer Antikor (ACA) »Anti-Skin Antikor »Anti-Smooth Muscle Antikor (ASMA) »Anti-Sperm Antikor (ASA)
»Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları »Anti-İnsülin Antikoru (İnsülin Antikoru) »Antidiüretik Hormon (ADH, Vazopressin) Serum »Antidiüretik Hormon (İdrar)
»Antifosfolipid Sendromu »Antistreptolizin O (ASO) »Antitrombin III »Anyon GAP (AG, R Faktör)
»Apolipoprotein A-1 (apo-A-1) »Apolipoprotein B (apo-B) »Ascariasis IgG »Asetaminofen (Parasetamol; Tylenol ®)
»Asetil Salisilik Asit (Salisilat) »Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR Ab) »Asetilkolin Reseptör Blocking Otoantikorları »Asetilkolin Reseptör Modulating Otoantikorlar
»Asetilkolinesteraz »Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) »Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT) »AST/ALT Oranı
»Bakır (Cu), (Serum) »Bakır (Cu), (İdrar) »Bence-Jones Proteini »Benzodiazepinler
»Beta Human Korionik Gonadotropin (²-hCG) »Beta-2 Mikroglobulin (B2M) »Beta-Karoten »Bikarbonat (HCO3)
»Bilirubin-Direkt (Konjuge Bilirubin) »Bilirubin-Total »Birinci Trimestir Tarama Testi »Borrelia Burgdorferi Antikoru Lyme Hastalığı
»BOS ta Oligoklonal Bant Araştırması »Böbrek Taşı Analizi »Brucella Anti-Human Globin Testi (Coombslu) »Brucella Antikoru (Serum, BOS)
»C 1 Esteraz İnhibitörü C 1 İnaktivatör) »C-ANCA Antikoru »C-peptid »C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP)
»CA 15-3 ve CA 27.29 Tümör Belirteçleri »CA 19-9 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen 19-9) »CA-125 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen-125) »CA-72-4 Tümör Belirteçi
»Chlamydia Antikorları IgG ve IgM »Chlamydia Trachomatis Antijeni »Civa (Hg), (Tam Kan) »Civa (İdrar)
»Clostridial Toksin Tayini »Cytomegalovirus IgG ve IgM »Çinko (Zn) (İdrar) »Çinko (Zn), (Eritrosit İçi)
»Çinko (Zn), (Saç) »Çinko (Zn), (Serum) »D-Dimer (Fibrin Yıkım Ürünleri) »D-Xylose Absorbsiyon Tesi (Xylose Testi)
»Dehidroepiandrostenedion Sülfat (DHEA-SO4) »Demir (Fe) »Demir Bağlama Kapasitesi (Total), (TDBK) »Diazepam (Valium)
»Difenilhidantoin (Fenitoin) »Digitoksin »Digoksin »Dinitrofenilhidrazin Testi
»Direkt Coombs Testi Direkt Antiglobulin Test »Dopamin »Ebstein-Barr Virüs Early Antijen Antikoru »Ebstein-Barr Virüs Nükleer Antijen
»Ebstein-Barr Virüs Viral Kapsid Antijen »ENA Antikorları »Endomysial Antikor (EMA) »Enterobius Vermicularis Yumurtası Aranması
»Eozinofil Katyonik Protein »Eozinofil Sayısı »Epinefrin »Epinefrin (Katekolamin Fraksiyonu, Plazma)
»Eritropoetin (EPO) »Eritrosit Frajilitesi (Osmotik Frajilite) »Eritrosit Sayısı (Kırmızı Hücre Sayısı; RBC) »Eritrosit Sedimentasyon Hızı
»Estradiol (E2) »Estriol (E3) »Etil Alkol, Kanda Alkol »Etosüksimid (Petimitit)
»Faktör IX »Faktör V »Faktör V R506Q Leiden »Faktör VII (Prokonvertin, Stabil Faktör)
»Faktör VIII (Anti-Hemofilik Faktör) »Faktör VIII Tarama (Fibrin Stabilize Edici Fa »Faktör X »Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antesedanı)
»Faktör XII (Hageman Faktörü) »Fenilalanin »Fenobarbital (Luminal) »Ferriklorid Testi (FeCl3)
»Ferritin »Fibrinojen (Faktör I) »Fibronektin ((FN); Fetal Fibronektin) »Floresans Treponemal Antikor-Absorbsiyon Tesi
»Folat (Folik Asit), (Serum) »Folik Asit (Eritrosit İçi) »Follikül Stimülan Hormon (ESH) »Fosfor (P, PO4, Fosfat)
»Fruktozamin »Gabapentin (Neurontin) »Gaitada Gizli Kan Araştırılması »Gaitada Parazit Araştırılması
»Gaitada Redüktan Madde »Gaitada Rotavirüs Antijeni (Gaita) »Gaitada Tripsin »Galaktoz
»Galaktoz-1-Fosfat Üridil Transferaz (GPUT) »Gama Glutamil Transferaz (GGT; GGPT) »Gangliozid Antikorları (GM1, GM1b) »Gastrin
»Glukoz (Serum), (AKŞ) »Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD) »Glukozaminoglikanlar »Growth Hormon (GH)
»Gruber-Widal Testi »HAM Testi »Haptoglobulin »Helicobacter Pylori Antijeni
»Helicobacter Pylori Antikorları »Hemoglobin »Hemoglobin A1c »Hemoglobin Elektroforezi (Hb Elektroforezi)
»Hemoglobin S Tarama »Hepatit A Antikoru Ig M »Hepatit A Total Antikorları »Hepatit B Viral DNA (Hibridizasyon)
»Hepatit B Viral DNA (PCR) »Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni »Hepatit B Virüs Yüzey Antikoru »Hepatit B Virüsü Core Antikoru IgM
»Hepatit B Virüsü Core Antikoru Total »Hepatit B Virüsü ve Antikoru (Anti-Hbe) »Hepatit C Antikoru (Anti-HCV) »Hepatit C Viral Genotip Tayini
»Hepatit C Viral Genotip Tayini »Hepatit C Viral RNA (Kalitatif) »Hepatit C Viral Yük »Hepatit D Viral RNA
»Hepatit D Virüs Antikoru »Herpes Simplex Antikorları IgM ve IgG »Herpes Simplex Virüs (HSV); Polimeraz Zincir »Heterofil Antikor
»HIV Antijen Testi (HIV p24Ag) »HIV Antikor Testleri »HIV Nükleik Asit Testleri »HIV RNA (HIV Viral Yük)
»Hidroksibütirat Dehidrogenaz »Hidroksiprolin (Total, 24 Saatlik İdrar) »HLA B-27 »HLA B-7
»HLA-DR »Homogentizik Asit »Homosistein »Homovanillik Asit (HVA)
»Human Papilloma Virüs (HPV) »Ig G Alt Tipleri »Jo-1 Otoantikorları »Kabakulak Antikorları IgM ve IgG
»Kadmiyum (Cd) »Kalay »Kalsitonin Thyrocalcitonin, Human Calcitonin »Kalsiyum (Ca) (Serum)
»Kalsiyum (Ca), (İdrar) »Kalsiyum (İyonize) (Ca+2) »Kan Grupları ve Rh Tayini »Kan Kültürü (Hemokültür)
»Kan pH »Kanama Zamanı (IVY Bleeding Time) »Kappa Hafif Zincir (Kappa Light Chain) »Karbamazepin (Tegretol)
»Karnitin, Serbest »Laktat (BOS) »Laktat (Laktik Asit), (Plazma) »Laktat Dehidrogenaz (LDH)
»Laktoz Tolerans Testi »Lamda Hafif Zincir (Serum) »Lamda Hafif Zincir (İdrar) »Lamotrigine
»LDH İzoenzim Elektroforezi »Legionella Kültürü ve Antikoru »Leishmania Antikoru »Leishmania Antikoru
»Lenfoma Paneli »Lenfosit İmmunofenotiplendirme »Lipaz »Lipoprotein a (Lp a)
»Lipoprotein Elektroforezi »Listeria Aglutinasyon Testi »Lityum (Li) »Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1
»Lizozim (Muramidaz) »Lökosit Alkalen Fosfataz »Lupus Antikoagülan ve Antikor Testi »Lupus Erythematosus Hücre Testi (LE Hücresi)
»Luteinizan Hormon (LH, Lutropin) »Magnezyum (Mg) (Serum) »Magnezyum (İdrar) »Makroprolaktin
»Metanefrinler (İdrar) »Methemoglobin (MetHb.) »Metotreksat »Mikroalbumin (MA)
»Mycobacterium Kültürü (Bactec Yöntemi ile) »Mycoplasma Pneumonia Antikorları (IgM ve IgG) »Myoglobin (Serum) »Myoglobin (İdrar)
»N-Asetil Glukozaminidaz (NAG) »N-Telopeptid (NTx) »Nazal Smear »Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
»Nükleer Matriks Protein 44 »Oksalat (İdrar) »Oligoklonal Band Tayini »Osmolalite (Serum)
»Osmolalite (İdrar) »Osmotik Frajilite »Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP) »Otoimmün Hastalıkların Tanısı İçin Test Panel
»P-ANCA Antikoru (MPO ANCA, Anti MPO) »Pankreatik Amilaz »Paraneoplastik Otoantikor Paneli »Paratiroid Hormon (PTH)
»Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) »Parvovirüs B-19 Antikorları IgG ve IgM »Piruvat »Pirüvat Kinaz (PK)
»Plazminojen Aktivitesi (Plazma) »Porfirinler ve Porfobilinojenler (İdrar) »Potasyum (BOS) »Potasyum (K), (Serum)
»Potasyum (K), (İdrar) »Prealbümin (PAB, TBPA) »Pridinolin Kollajen Crosslinks »Primidon (Mysoline)
»Progesteron »Prolaktin (PRL) »Prostat Spesifik Antijen (PSA) »Prostatik Asit Fosfataz
»Protein - Total (Serum) »Protein (BOS) »Protein (İdrar) »Protein C Aktivitesi (Protein C Fonksiyonel)
»Protein C Antijeni »Protein Elektroforezi (Serum) »Protein Elektroforezi (İdrar) »Protein S Aktivitesi (Protein S Fonksiyonel)
»Protein S Antijeni »Protoporfirin Fraksiyonu (Eritrosit) (FEP) »Protrombin Aktivitesi (Faktör II) »Protrombin Zamanı (PTZ)
»Psödokolinesteraz (Serum) »Pıhtılaşma Zamanı »Radioallergosorbent Test »TAF
»İdrarda Redüktan Madde »İmmünfenotiplendirme Paneli »İmmünfiksasyon Elektroforezi »İmmünglobulin A (IgA)
»İmmünglobulin D (IgD) »İmmünglobulin E (IgE) »İmmünglobulin G (IgG) »İmmünglobulin M (Ig M)
»İndirect Coombs (Antikor Tarama) »İnhalen Allerjenler »İnsülin »İnsülin Like Growth Factor-1
»İyot (I)
BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
21/01/2020 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.8938 5.9174
EUR 6.5366 6.5628
GBP 7.6404 7.6972
JPY 5.3210 5.3966
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 568742